Gebruikersreglement stichting "Ons Dorpshuis" Annen

Artikel 1
In dit reglement wordt verstaan onder “verhuurster”, het bestuur van Stichting “Ons Dorpshuis" Annen.
Artikel 2
De accommodatie moet worden gebruikt voor die activiteit die met de verhuurster is overeengekomen. Tevens moet de accommodatie in dezelfde staat worden afgelaten als waarin ze betrokken is door de huurder. Eventuele schade in de verhuurperiode aan interieur en andere goederen die eigendom zijn van de verhuurster, komen voor rekening van de huurder.
Artikel 3
De verhuurster draagt er zorg voor dat de huurder de beschikking heeft over een accommodatieruimte zoals is overeengekomen tussen beide partijen.
Artikel 4
Met betrekking tot de huursom geldt het volgende:
- Op het eerste verzoek van de verhuurster moet de huur worden voldaan;
- De verhuurster kan een borgsom vragen ter hoogte van 50% van de huur;
- Bij annulering binnen tien dagen voor de huurdatum is de huurder de huursom verplicht.
Artikel 5
De huurder/gebruiker is volledig aansprakelijk voor alle schade die tijdens het gebruik aan het gebouw en/ of inventaris door nalatigheid of moedwil van de huurder of de onder zijn verantwoordelijkheid vallende personen direct of indirect is ontstaan. Eventuele bescheiden herstelwerkzaamheden gebeuren door of op last van de verhuurster. De huurder/ gebruiker zal de kosten hiervan op eerste aanzegging vergoeden.
Artikel 6
Alle beschadigingen en onregelmatigheden moeten direct door huurder worden doorgegeven aan de beheerder.
Artikel 7
Het bestuur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ongevallen die gebruikers/ bezoekers mochten overkomen, tenzij er sprake is van grove nalatigheid door de verhuurder.
Artikel 8
Het bestuur is niet aansprakelijk voor beschadiging of ontvreemding van persoonlijke eigendommen of van eigendommen van gebruiker/ bezoeker.
Artikel 9
De verwarming, licht en geluidsinstallatie mogen alleen bediend worden door de beheerder. Bij voorstellingen kan in overleg met de beheerder overeengekomen worden dat bediening van de installatie door de huurder zelf zal worden geregeld. Klachten met betrekking tot deze installaties moeten direct aan de beheerder worden gemeld.
Artikel 10
In de accommodatie mag niet worden gerookt en zijn geen drugs toegestaan.
Artikel 11
De huurder/ gebruiker moet het volgende in acht nemen:
– Het is niet toegestaan om het gehuurde onder te verhuren of aan derden in gebruik te geven;
– Het is niet toegestaan zelf levensmiddelen en dranken ter consumptie mee te nemen;
– Zonder toestemming van de beheerder is het niet toegestaan materialen in de accommodatie op te slaan of op te bergen;
– Alle materialen die in de accommodatie worden achtergelaten, moeten bij de beheerder bekend zijn;
– De beheerder kan het gebruik c.q. de opslag van brandgevaarlijke stoffen zoals gasflessen, weigeren;
– Huurder/ gebruiker moet zelf zorg dragen voor eventuele verzekering van opgeslagen materialen;
– Huurder/ gebruiker is gehouden de accommodatie in dezelfde staat achter te laten als waarin zij betrokken is;
– Huurder/ gebruiker moet er voor zorgen dat er geen overlast wordt bezorgd aan andere gebruikers of omwonenden van de accommodatie;
– De beheerder is bevoegd in het belang van de goede orde, veiligheid en zedelijkheid alsmede in het belang van een goede bedrijfsvoering een bezoeker of gebruiker uit de accommodatie te verwijderen.
Artikel 12
Verhuur vindt plaats op basis van een schriftelijke of mondelinge overeenkomst. De huurtarieven worden door het bestuur jaarlijks vastgesteld en bekendgemaakt.
Artikel 13
Indien huurder/ gebruiker zijn betalingsverplichting en/ of andere verplichtingen niet, niet geheel of niet tijdig nakomt, dan heeft de verhuurder het recht de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat rechterlijke tussenkomst of schriftelijke in gebreke stelling is vereist.
Artikel 14
De gebruikersvergoeding is niet verschuldigd wanneer door omstandigheden, welke de gebruiker niet aangerekend kunnen worden, de accommodatie niet voor gebruik beschikbaar is.
Artikel 15
Het bestuur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele financiële gevolgen, ontstaan door het niet beschikbaar zijn van de accommodatie.
Artikel 16
De kosten van het huren van een accommodatie zijn per uur. Voor afwijkende tijden kunnen andere huurtarieven worden overeengekomen.
Artikel 17
Dagdelen, die op een erkende feest- of gedenkdag vallen, zijn nooit in een langdurig huurcontract begrepen. Gebruik van de accommodatie voor een van deze dagen (dagdelen) moet speciaal worden aangevraagd.
Artikel 18
In alle gevallen, waarin het gebruikersreglement niet voorziet, beslist de verhuurster.

 

Annen, 13 februari 2020
Bestuur Stichting "Ons Dorpshuis" Annen